Langston Hughes

Langston Hughes was one of the most important writers and thinkers of the Harlem Renaissance, which was the African American artistic movement in the 1920s that celebrated black life and culture. Hughes’s creative genius was influenced by his life in New York City’s Harlem, a primarily African American neighborhood. His literary works helped shape American literature and politics. Hughes, like others active in the Harlem Renaissance, had a strong sense of racial pride. Through his poetry, novels, plays, essays, and children’s books, he promoted equality, condemned racism and injustice, and celebrated African American culture, humor, and spirituality. He was born on February 1, 1902, and died on May 22, 1967.

Storytime!

Task: Write a short story using given words.

 

1. Hardship, expensive, keen, numb, abandon.

I was at a dentist because I needed to fix my teeth. It was rather expensive but I was working very hard to afford it. The doctor had a keen eye and was able to identify the problem and fix it very quickly. My mouth was numb afterwards but it wore off rather quickly. After that i abandoned eating sweets in order to not damage my teeth any further. It was a hardship but I pulled it off.

 

2. Corpse, jealous, shriek, inhabit, sinister

 

I was chilling in my inhabitable village, when suddenly I got bored so me and my friend placed a wager, who stays in a graveyard all night wins. I ain't scared of corpses so I agreed. Graveyard had a dark atmosphere which was radiating sinister. It was 5 am when I heard a shriek, it was my friend who ran off, as it turns out it was just some plant that touched his feet. He was jealous of my bravery and dedication to the bet, overall it was fun night.

24 hours English Challenge

Discussion about altruism

Իմ սպասելիքները

Այս ճանապարհորդությունից ես սպասում եմ ծանոթություն Արցախի հետ, ես առաջին անգամ եմ այնտեղ լինելու, և իմ ընկերների պատմելով՝ այն շատ գեղեցիկ վայր է, ես անհանբեր սպասում եմ իմ այնտեղ ժամանցին: Նաև սպասում եմ այն հետաքրքիր համդիպմանը, որը տեղի է ունենալու Արցախի դպրոցներից մեկի ու մեր՝ աշակերտներիս միջև: Այդ հանդիպման շնորհիվ կկարողանամ նրանց ուսումը համեմատել մեր ուսման հետ: Շատ եմ սպասում այնտեղի մթնոլորը զգալուն և հուսով եմ, որ այն այնքան ջերմ է, որքան ինձ պատմել են: Նաև անհամբեր սպասում եմ, թե երբ եմ տեսնելու <զոնտիկները>, և արդյոք նրանք նույնքան հիասքանչ են, ինչպես նկարներում: Ես չեմ կասկածում, որ այս ճամփորդությունը հրաշալի կանցնի և անհանբեր սպասում եմ մեկնելուն, ուզում եմ իմ աչքերով տեսնել Արցախը:


Write a comment

Comments: 0